Formularz reklamacyjny

 

Wzór oświadczenia (kliknij) 


Miejscowość, data ……………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)                                                                                          Trans Bike
                                                                                          ul. Potokowa 38
                                                                                          15-571 białystok
                                                                                          nip 966-127-81-68
       
Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………… na podstawie ( nr.paragonu lub faktury) ……………………………………….. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 obniżenia ceny o kwotę 1 …………………………..
(słownie ……………………………………………………………...)

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………..

Lub przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto :
…………………………………………………………………………………* (art. 560 § 1)
Z poważaniem
*niepotrzebne skreślić ………………………………………